26 tháng 9, 2015

Đôi Lúc*Nhạc phẩm “ Đôi Lúc”- Thơ ĐHTài
Nhạc Hương Mơ& Vĩnh Thuận - Hương Chiều Hát