21 tháng 8, 2015

Bóng Nắng - Bóng Trăng


  

Thơ: Bóng Nắng - Đỗ Hữu Tài
Thơ: Bóng Trăng - Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Hương Chiều