21 tháng 10, 2014

Theo Gót Người DưngRa Mắt thi phẩm Hoài Hương - Đỗ Hữu Tài ngày 12 tháng 10 năm 2014

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Diễn Ngâm: Nguyễn Xuân Thưởng
Tiếng Sáo: Vũ Phương